Начин на работа

Начин и последователност на работа при разработване на софтуер в HOPIX IT

Изпращане на запитване от клиента за изработка на софтуер (онлайн магазин, уебсайт, бизнес софтуер) и безплатна консултация от нас.

След изпратено от Вас запитване, наш експерт ще се свърже с вас и ще уточните параметрите на желания от вас проект. Ако има въпроси по които имате нужда от помощ при оформяне на концепцията или просто консултация, ние с удоволствие ще съдействаме.

Често, в този първи етап от работата ни с клиентите проявяваме строго индивидуален подход, които ни дава възможност да съберем конкретна информация за проекта още в тази ранна фаза.

 

Изготвяне на задание

За да може да сложим правилната времева и ценова рамка за изпълнение на Вашия проект трябва да имаме добре разписано задание. Заданието трябва да включва информация за работните процеси в бизнеса, използвани технологии, структура на софтуера, типове страници, модули интеграции и т.н.

По време на подготовка на заданието, също може да разчитате на нас. Често на даваме шаблон за задание на клиентите си, чрез които те по-ясно структурират заданието си.

 

Структуриране на проекта и ценообразуване

На база на полученото задание ние започваме да предвиждаме всички взаимовръзки между отделните модули и функционалности, степента на сложност на софтуера, етапите, които трябва да бъдат включени в неговото реализиране, времето за реализация.

По време на този етап могат да възникнат нови въпроси и идеи от наша страна, които съгласуваме с Вас преди окончателно да даден времева и ценова оценка.

 

Подписване на договор и планиране

Преди подписването на договор, двете страни вече сме уточнили в кой период от годината ще бъде реализиран вашия проект. Всички етапи по реализиране на проекта са включени в договора, както и заданието, което в повечето случаи се явява Приложение 1 от договора.

След подписване на договора, съобразен с посочената дата за старт на проекта, стартира изпълнението на проекта.

 

Предоставяне на работна версия на софтуера на клиента

На този етап предоставяме достъп до работната версия на вашия софтуер. Той още не е изцяло готов и затова на този етап искаме да чуем мнението ви по основни въпроси, които всеки път описваме в имейлът, който пращаме до клиента с линка до работния проект.

Отговорите и препоръките, които получим биват включвани и реализирани в проекта. Тук е важно да уточним, че съществени промени спрямо указаното в заданието, не се допускат в този етап. Подобни промени е добре да се правят, след като проекта е изцяло завършен, под формата на доработки.

 

Окончателно издаване на софтуера

Окончателното издаване на софтуера се осъществява след отразяване на корекциите от предишния етап и пълна проверка на качеството на целия софтуер.

 

Обучение на Ваш служител

След завършване на софтуера преминаваме към обучението на ваш представител за работа със софтуера.

 

Издаване и внедряване

След подписване на Приемо-предавателен протокол, извършване на окончателното плащане, ние прехвърляме софтуерния продукт на посочен от Вас хостинг и извършваме нужните настройки на софтуера за работа в реална среда.